BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU TRONG BA NĂM GẦN ĐÂY

I. Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-OFC

    Địa chỉ: Số 1, Ngõ Núi Trúc, Phố Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

II. Tóm tắt các số liệu về tài chính:

 Trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong vòng 03 năm tài chính gần nhất (kèm theo bản chụp báo cáo tài chính đã được kiểm toán).

Đơn vị: 1.000.000 đồng

 

CHỈ TIÊU

NĂM 2005

NĂM 2006

NĂM 2007

1. Tổng tài sản:

121.766

93.676

96.843

2. Tổng nợ phải trả:

18.387

8.668

23.160

3. Vốn lưu động:

88.369

60.450

57.661

4. Doanh thu:

56.798

53.016

77.387

 

II. Tín dụng và hợp đồng:

  1. Tên và địa chỉ ngân hàng thương mại cung cấp tín dụng :
          SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
           31-33 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
  1. Tổng số tiền tín dụng :
Không vay tín dụng nhưng Công ty có thỏa thuận khung về hạn mức tín dụng năm với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam bằng 92.900.000.000 đồng
                                                             Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2008
                                                                          CÔNG TY VINA-OFC