CÁP SỢI QUANG TREO TRÊN ĐƯỜNG ĐIỆN LỰC
( KHOẢNG VƯỢT ≤ 500 M):ADSS-KE 9/125 x 4~36C(KV<500m)
                          - Khả năng chịu sức căng, sức ép, va đập...cao
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÁP QUANG CỐNG MIDSPAN KIM LOẠI 6FO CKL1-LT3-6FO
 
CÁP SỢI QUANG TREO HÌNH SỐ 8 DÂY TREO KIM LOẠI:

 AESS-GESS 9/125 x 61~ 144C

-Khả năng chịu sức căng, sức ép, va đập...cao

CÁP SỢI QUANG TREO HÌNH SỐ 8 DÂY TREO PHI KIM LOẠI
(CÁP TRUY NHẬP):
 AESS-NMA 9/125 x 4~30c

-Khả năng chịu sức căng, sức ép, va đập...cao

  CÁP SỢI QUANG CHÔN TRỰC TIẾP CÓ VỎ BỌC KIM LOẠI DBC-ESP

  DBC-EGE 9/125 x 4~144c

 -Khả năng chịu sức căng, sức ép, va đập...cao -Khả năng chịu sức căng, sức ép, va đập...cao


 CÁP SỢI QUANG THẢ SÔNG:

 LAPDWAE 9/125 x 4~60C
Khả năng chịu sức căng, sức ép, va đập...cao

 

  CÁP SỢI QUANG CHÔN TRỰC TIẾP PHI KIM LOẠI:

  DBC-EGE 9/125 x 4~144c

 -Khả năng chịu sức căng, sức ép, va đập...cao -Khả năng chịu sức căng, sức ép, va đập...cao

  CÁP SỢI QUANG KÉO CỐNG PHI KIM LOẠI

  (CÁP KHÔ):  DUC-GE 9/125 x 4~144C
-Khả năng chịu sức căng, sức ép, va đập...cao

 

 CÁP SỢI QUANG TREO TRÊN ĐƯỜNG ĐIỆN LỰC

 ( KHOẢNG VƯỢT ≤ 200 M):

 ADSS-EKE 9/125 x 4~36C(KV<200M)

 -Khả năng chịu sức căng, sức ép, va đập...cao