THIẾT BỊ TRUY NHẬP ĐA DỊCH VỤ

 Thiết bị truyền dẫn quang thoại

 Modem truyền số liệu .Truyền hình cáp

 THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN QUANG:

 Cấu hình, đặc điểm xen rẽ, mạch vòng, dung lượng